Posts | Comments | Email

Zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za vse

Zdravstveno zavarovanje je urejeno z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji.

Zakon, ki ureja zdravstveno zavarovanje nalaga, da so zavarovane vse osebe s stalnim bivališčem v Slovenij, osebe s slovenskim državljanstvom in osebe, ki se v Sloveniji ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Zdravstveno zavarovanje krije pačilo večino zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov. Nekaterih zdravstvenih storitev, zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov zdravstveno zavarovanje ne krije. Za kritje stroškov zdravstvenih storitev, zdravil in zdravstvenih pripomočkov, ki jih zdravstveno zavarovanje, je potrebno doplačilo. Ker je strošek doplačila lahko včasih velik, obstaja možnost sklenitve dodatnega zavarovanja. Kaj spada v
zdravstveno zavarovanje in kaj v dodatno zavarovanje določajo določila iz zakona. Pomembno pri sklenitvi zavarovanj povezanih z zdravjem je zavedanje pomena zdravja. Vsakemu človeku je zdravje največje bogastvo. Kvalitetno, hitro in učinkovito zdravje pa pravica vsakega državljana. Zato je pomembno, da so za kvalitetno, hitro in učinkovito zdravje zagotovljena vsa potrebna sredstva. Zdravstveno zavarovanje je v tem pogledu del vira sredstev, ki omogočajo hitro in učinkovito zdravljenje zavarovanih oseb. Dober zdravstveni sistem v nobeni državi ne more biti učinkovit, če za to nima ustreznih pogojev. Dobra država se tudi lahko pohvali z urejenim in učinkovitim zdravstvenim sistemom. Urejen zdravstveni sistem pomeni, da na eni strani imajo državljani zagotovljen čim večji obseg zdravstvenih storitev, zdravstvenih pripomočkov in zdravil na čim bolj dostopen način. V ta namen v svetu oblikujejo različne načine zagotavljanja pravic, ki izhajajo iz zdravstvene pravice vsakega posameznika. Učinkovitost se kaže v dobri izrabi vseh razpoložljivih sredstvih. Dobra država zdravstveni sistem tudi kakovostno nadzira, poleg tega je pri nadzoru delovanja zdravstva zelo pomembna prisotnost družbenega okolja. Ker je zdravstvo humana dejavnost je vsakršno nepravilno koriščenje danih možnosti ne samo z zakonom prepovedano in kaznivo, ampak je tudi neetično in moralno sporno.

Zdravstveno zavarovanje je pravica in dolžnost vsakega državljana in tuje osebe, ki v državi opravlja pridobitno dejavnost.

Leave a Reply