Posts | Comments | Email

Zavod za zaposlovanje, posredovalec zaposlitev

Zavod za zaposlovanje je posredovalec zaposlitev na trgu dela.

Prvenstvena naloga, ki jo zavod za zaposlovanje izvaja je posredovanje zaposlitvenih priložnosti. Poleg tega zavod za zaposlovanje opravlja karierno orientacijo, posreduje zavarovanja za primer brezposelnosti, izvaja ukrepe aktivne politike zaposlovanja, izdaja delovna dovoljenja, izdeluje razvojna, analitična in druga strokovna gradiva s področji dejavnosti, posreduje informacije o trgu dela, pripravlja informacije zanimive za strokovno in širšo javnost. Zavod za zaposlovanje od svojih nastankov do današnjih dni opravlja praktično enako dejavnost. Pred dobrim stoletjem je zavod za zaposlovanje obstajal kot Mestna posredovalnica za delo. Mestna posredovalnica za delo je pomemben mejnik na področju slovenskega trga dela. Mejnik predstavlja začetek javne službe za zaposlovanje na slovenskem ozemlju. Do današnji dni je
zavod za zaposlovanje sledil spremembam s področja državne ureditve, zakonodaje in drugih področji. Pomembna sprememba, ki se je zgodila po ustanovitvi so bile podružnice, katere so nastajale v večjih mestih na slovenskem ozemlju. Po drugi svetovni vojni je takratni zavod za zaposlovanje doživel pomembne spremembe. Sledile so nastanku nove države, spremenjeni državni ureditvi in drugih spremembah, ki so se dotikale delovanja zavoda za zaposlovanja. V šestdesetih letih minulega stoletja je z novim zakonom o zaposlovanju dejavnost s področja zaposlovanja delavcev bila prenesena na Zavod za zaposlovanje delavcev. Naslednja pomembna sprememba je nastala z nastankom države Slovenije. Sprememba je sledila splošno izraženi želji po drugačni ureditvi države, zakonov in splošno drugačni ureditvi države. Predvsem je bila izražena želja po spremembah v primerjavi s prejšnjo skupno državo. Ostale države so v tem procesu in željah predvsem zaostajale. Nova državna ureditev na slovenskem ozemlju je zavod za zaposlovanje postal samostojni javni zavod s statusom pravne osebe. V prihodnosti se bodo na trgu dela zagotovo dogajale spremembe, ki jih bo narekovala družba, zakonodaja in novo nastale situacije na območju Slovenije.

Zavod za zaposlovanje je pomembna ustanova na trgu dela

Leave a Reply