Posts | Comments | Email

Tečajnica ljubljanske borze, gibanje cen delnic

Tečajnica ljubljanske borze prikazuje vrednost delnic na določen dan.

Ljubljanska borza je v novejši zgodovini razmeroma mlada ustanova. Začeti je delovala pred nekaj več kot četrt stoletja. Pred tem je delovala v začetku dvajsetih let minulega stoletja, ukinjena pa je bila sredi druge svetovne vojne. Do začetka delovanja pred več kot četrt stoletja je bilo delovanje prekinjeno. Namen borze je organizirano likvidno, pregledno, učinkovito in varno trgovanje z vrednostnimi papirji. Tečajnica ljubljanske borze je med drugim pokazatelj zdravja slovenskega gospodarstva, gibanje cen delnic kaže na številne lastnosti gospodarstva ali dejavnosti, veliko vpliva pa ima tudi na prihodnost gospodarstva dežele, kot tudi širšega območja preko njenih meja. V naši deželi jo prikazuje tečajnica ljubljanske borze. Z njo je borza pregledna in transparentna, lastniki ali potencialni kupci vrednostni papirjev preko nje pridobijo koristne informacije . Te so omogočene preko tehnične podpore borze, ki poleg tega skrbi, da informacije vsak trgovalni dan objavljene pravočasno in točno prikazuje tečajnica ljubljanske borze. Trgovanje na ljubljanski borzi je razdeljeno na tri trge in sicer trg obveznic, trg delnic in trg strukturiranih produktov. Trg delnic je razdeljen na prvo, standardno in vstopno kotacijo, trg obveznic na obveznice in zakladne menice, trg strukturiranih produktov pa na delnice investicijskih družb, investicijske kupone, certifikate, nakupne bone in pravice. Enostavno povedano je tečajnica ljubljanske borze pregleden in strnjen pokazatelj dnevnega trgovanja z vrednostnimi papirji. Vsak, kdor želi trgovati preko tega pokazatelja lahko dobijo motiv za eno od možnih aktivnosti. Naložbenikom in drugim interesentom tečajnica ljubljanske borze prikazuje informacije o zaključnem tečaju, spremembi tečaja in dnevnem prometu. Preko njih niso obveščeni z ustreznimi informacijami le naložbeniki, ampak lahko koristijo številnim drugim. Podatki so na voljo preko različnih medijev, izbira je odvisna od posameznika ter njegove odločitve.

Tečajnica ljubljanske borze je glavni vir informacij o dogajanju na slovenskem trgu obveznic, delnic in strukturiranih produktov.

http://www.alta.si/tecajnica_ljubljanske_borze

Leave a Reply