Posts | Comments | Email

Slovenska narečja med najštevilčnejšimi

Slovenska narečja so izjemno razčlenjena, zaradi česar se slovenski jezik uvršča na prvo mesto med vsemi slovanskimi jeziki po številu narečij, ki se aktivno uporabljajo. Slovenščina pozna kar 40 različnih narečij. Najbolj nazorno jih predstavimo, če se slovenska narečja razdeli po skupinah. Teh skupin je sedem in jih bomo v nadaljevanju nekoliko bolj podrobno predstavili. Pred tem pa se je smotrno vprašati, zakaj so slovenska narečja tako pestra in raznolika? Eden izmed glavnih razlogov je način naseljevanja slovenskega ozemlja. To se je odvijalo iz različnih smeri. Slovenija pa je tudi geografsko izjemno raznolika. Včasih so bile poti težje prehodne, kot so danes, prevozna sredstva niso bila tako razvita in zato je komunikacija med različnimi geografskimi predeli bila izjemno otežena. Slovenska narečja so se tako razčlenila tudi zaradi tega, ker določene pokrajine in geografske lege niso jezikovno komunicirale med seboj. Kadar določena skupina ljudi ne komunicira z drugimi, prične postopoma razvijati svoje jezikovne posebnosti. To je proces, ki je dolgotrajen, kar pomeni, da se slovenska narečja niso razvila čez noč, ampak je to bil dolgotrajen proces, ki je trajal stoletja.

Kot rečeno, se slovenska narečja delijo na sedem skupin. Prva skupina je dolenjska narečna skupina, ki šteje vsega skupaj šest narečij. Poleg nje se nahaja gorenjska narečna skupina z dvema narečjema. Nato se slovenska narečja združijo v koroško narečno skupino, ki spada med večje, saj šteje tudi kar šest narečij. Panonska narečna skupina je sestavljena iz štirih, rovtarska iz šest, štajerska narečna skupina pa prav tako.

Slovenci smo lahko ponosni na narečno pestrost in to, da so slovenska narečja najbolj številna med slovanskimi jeziki. Razna društva in raziskovalni centri si močno prizadevajo za to, da bi se slovenska narečja ohranila, zato tiskajo celo publikacije v katerih so besedila napisana v narečjih. Velik prispevek, da se slovenska narečja lahko ohranjajo, pa imajo tudi razni slovarji narečij.

Več na spletni strani.

Comments are closed.