Posts | Comments | Email

Obveznica, dobra naložba

Obveznica je dolžniški vrednostni papir .

Izdajatelj obveznice se s tem zaveže, da bo imetniku izplačal kupone oziroma obresti, ter glavnico ob dospetju. Med ostalimi naložbami ima obveznica nekatere prednosti. Hkrati pa obveznica prinaša tudi nekatera tveganja. Kljub tem, da obveznica splošno velja kot manj tvegana naložba. Zato je tudi v mnogih primerih klasika osebnega portfelja. Tveganja, katerim je izpostavljena obveznica so, kreditno, tržno, valutno tveganje ter tveganje reinvesitranja. V ostalem pa je glavna skrb imetnika obveznice, da izdajatelj poplača svoje obveznosti. Dodatno prednost, ki jo ima obveznica v odnosu do izdajatelja je v tem, da ima v primeru stečaja oziroma likvidacije podjetja, nosilec prednost pred lastniki kapitala ob izplačilu iz stečajne mase. Odločitev za obveznico je velikokrat povezana z oblikovanjem portfelja. Osebni portfelj vlagatelja je od primera do primera različno oblikovan. Načeloma velja, kot najboljša odločitev, izbira tveganih in varnih naložb v vlagatelju primerne razmerju. Pri tem mora dobro oceniti vse dejavnike. Poleg tega mora vlagatelje razmišljati tudi o likvidnosti, denarnosti in številnih drugih lastnostih naložb. Tvegane in manj tvegane naložbe v portfelju pomenijo predvsem večji ali manjši dobiček, na drugi strani pa možnost večjih ali manjših izgub vrednosti naložb. Delež portfelja, ki odpade na tvegane naložbe, največkrat predstavlja sredstva, katere vlagatelj ne potrebuje oziroma bo lahko prenesel izgubo. Varne naložbe v portfelju so na drugi strani sredstva, ki jih vlagatelj potrebuje oziroma je njihova izguba težje nadomestljiva. Oblikovanje deleža varnih oziroma tveganih naložb pogojuje tudi premoženjsko stanje, pomembni so tudi vsi prihodki. Glede na prihodke in premoženjsko stanje je možno delež ustrezno prilagoditi. Večji kot so dohodki in večje kot je premoženjsko stanje, lažje bo vlagatelj prenesel morebitne izgube v portfelju naložb. Obratno pa manjši dohodki in manjše premoženjsko stanje vlagatelju narekuje, da mora temu primeren delež nameniti varnim naložbam.

Obveznica je za mnoge obvezna v njihovem osebnem portfelju.

http://www.alta.si/Osnove_trgovanja/Izobrazevalne_vsebine/Obveznica

Leave a Reply